2017

7 mei Wolspektakel, Kerkrade

4 juni Fête des Arts, Roermond

1 oktober Kunstmarkt Symfonie en Kunst,  Rolduc, Kerkrade

14 en 15 oktober Kunst- en Atelierroute Schinnen 

27, 28 en 29 oktober Journées Nationales de la Laine,  Felletin (F)